Barion Pixel

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU:

Sirea s. r. o.
Herlianska 133/28
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03

E-mail: info@fitandrea.sk
IČO: 53 369 793

Nasledovné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Sirea s. r. o. Herlianska 133/28, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 53 369 793, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu Bratislava III , Okresný úrad Bratislava, vložka číslo:  148755/B (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.fitandrea.sk.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webovej stránky www.fitandrea.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia na základe právnej úpravy kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Kupujúci je v obchode fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku v elektronickej podobe, spracovanú vnútorným systémom obchodu.

Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný vnútorným systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho.

Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a na základe toho sú vnímané ako záväzné. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúcim.

Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných
podmienkach. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané
automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. V prípade zistenia rozporov týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@fitandrea.sk.

Za hlavné podmienky sa považujú obsah objednávky (špecifikácia tovaru a počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Doprava a platba
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

– Produkty zástery sú dodané do 3 pracovných dní od uhradenia 
– Virtuálny produkt eBook je odoslaný ihneď po zaplatení
– Výživové poradenstvo dodanie do 7 dní od zaplatenia, kedy je nevyhnutná úvodná konzultácia tak ako je to popisované v jednotlivých balíkoch

– platba bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK53 0900 0000 0051 7532 1044 , vedený v Slovenskej Sporiteľni
– dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru

Možnosti dopravy:
– prostredníctvom pošty
– pri online produktoch elektronicky.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

Tovar bude Kupujúcemu odoslaný do 14 pracovných dní od prijatia platby pri bezhotovostnej platbe a v prípadne platby na dobierku do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať na základe vypredania skladových zásob, bude Kupujúci oboznámený o možnosti odstúpenia od objednávky.

Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, prípadne na email, slúži ako daňový doklad a dodací list. Vlastnícke právo k produktom prechádza na stranu Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Reklamácie
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty, ktoré boli zakúpené u Predávajúceho. Pri dodávke či prevzatí produktu je Kupujúci povinný skontrolovať daný produkt a preskúmať, či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný a či je daný výrobok v neporušenom stave resp. či nemá vady.
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, buď písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@fitandrea.sk.

Vrátené produkty musia byť celé a nepoškodené a nemôžu byť rozbalené. Produkty musia byť vrátené v pôvodnom obale. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za produkty najneskôr v lehote 10 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru.

Ak sú produkty vrátené necelé, poškodené, rozbalené alebo opotrebované, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, buď písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@fitandrea.sk.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným e-mailom od má kupujúci právo stornovať objednávku iba ak predávajúci neodošle objednané produkty do 21 pracovných dní.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru. V prípade, ak Kupujúci neprevezme zaslaný tovar, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s dopravou a dodaním tovaru vo výške 15,- EUR. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na následovný účet SK54 0900 0000 0004 0324 8692.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
– v prípade poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Záverečné ustanovenie

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.